De gegevensverwerking gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en de bepalingen van de Europese verordening (EU2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beter bekend als de ‘GDPR-wetgeving’. De gegevens worden verwerkt in opdracht van Robelco nv en Triple Living nv door:

Billie Bonkers, Gordunakaai 85, 9000 Gent, met ondernemingsnummer BE042487024, info@billiebonkers.be

Cabinet C, Korianderstraat 2G, 9000 Gent, met ondernemingsnummer BE 0714.942.953 hello@cabinetc.be

Billie Bonkers en Cabinet C (vanaf nu genaamd ‘de uitvoerders’) verzamelen en verwerken deze gegevens in opdracht van Robelco nv en Triple Living nv (vanaf nu genaamd ‘de opdrachtgever’).

Reikwijdte en aanvaarding van deze privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die de uitvoerders over u verzamelen en verwerken. Deze kadert in de opdracht ‘communicatie en participatie GEM’.

Door gebruik te maken van de website of door ons uw persoonsgegevens mee te delen in het kader van dit project, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Indien u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de website, u niet te registreren en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

De uitvoerders en de opdrachtgever behouden zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

Persoonsgegevens van kinderen

Omdat de minimumleeftijd voor deelname aan dit project 18 jaar is, worden er conform de Europese Privacyregels geen gegevens verzameld van minderjarigen tenzij er bij de registratie expliciete toestemming gegeven is van ouders of voogd.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We maken een onderscheid tussen verschillende types data die we verzamelen: informatie die u aan ons bezorgt via het contactformulier, informatie die we verzamelen van geconnecteerde sociale media, emailplatformen en informatie die we verzamelen omdat u gebruik maakt van de website. Deze gegevens worden bijgehouden voor de duur van de opdracht (geschatte eindduur 2024).

We organiseren in het kader van dit project ook offline evenementen. Ook dan verzamelen we persoonsgegevens. We vragen u hiervoor op die momenten telkens expliciet om uw toestemming.

Zoals op bijna alle websites maken we daarnaast gebruik van cookies en gelijkaardige technologie om onze website en onze diensten te verbeteren. We maken zowel gebruik van ‘session cookies’ die verwijderd worden zodra u onze website verlaat als ‘persistent cookies’ die niet vanzelf verwijderd worden. U kan deze via de instellingen van u browser zelf verwijderen. Voorbeelden van cookies en gelijkaardige technologieën die wij gebruiken zijn Google Analytics en Google Tag Manager

Via Google Analytics analyseren we bijvoorbeeld het gebruik van de website om deze te optimaliseren, tellen we het aantal bezoekers en de meest bezochte pagina’s.

Waarom we persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. We gebruiken uw persoonsgegevens om:

  • uw vragen over het project GEM te beantwoorden
  • u via e-mail op de hoogte houden van updates over de werken
  • op welke manier worden privacy gegevens beschermd

We beveiligen de gegevens op een commercieel verantwoorde manier, rekening houdend met de gangbare praktijken en verwachtingen op dit moment. Echter, geen enkel systeem of platform is onfeilbaar. Wanneer u gebruik maakt van het platform bent u verantwoordelijk voor de data, informatie en activiteiten met of door uw profiel. Indien u notie hebt van mogelijk misbruik, dient u onmiddellijk contact op te nemen met ons via info@billiebonkers.be.

In geen geval kunnen de uitvoerders aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Wanneer contacteren jullie mij?

Wanneer u een vraag stelt via het contactformulier of u inschrijft op de nieuwsbrief, stemt u in dat wij u contacteren omtrent het project.

Delen van persoonsgegevens

Uw gegevens worden in geen geval gebruikt voor direct marketing. Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met onze opdrachtgevers. Dit enkel in het geval wij dit als noodzakelijk inschatten in het belang van het project.

We kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe wettelijk worden verplicht of als we te goeder trouw oordelen dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

Uw rechten

  • U heeft het recht om u uit te schrijven (‘opt-out’).
  • U heeft het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen.
  • U heeft het recht om te vragen onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren of u toestemming in te trekken voor het bewaren van de persoonsgegevens.

Contacteer ons hiervoor via info@billiebonkers.be

Bewaring

Billie Bonkers en Cabinet C bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Alle verzamelde persoonsgegevens worden gewist bij afloop van het project (geschatte eindduur 2024).

Contact opnemen

Heeft u vragen of opmerkingen deze Privacyverklaring of de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, neem dan met ons contact op via e-mail naar info@billiebonkers.be

De privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op 13 december 2021.